Om Botkyrkas kulturella allemansrätt

Botkyrkas kulturella allemansrätt
Botkyrkas kulturella allemansrätt är en unik möjlighet för alla barn och elever i Botkyrka. Kulturella upplevelser och eget skapande utan kostnad för skolan eller förskolan. Det ska vara lätt att integrera kulturupplevelsen i skolans vardag, att stärka och komplettera skolans breda uppdrag. En aktivitet per årskurs i grundskolan och för förskolans 4-åringar är utvald, räcker till samtliga i målgruppen och återkommer varje år – en Kulturgaranti! Här finns också ett omfattande program med stöd av den statliga satsningen Skapande skola, fortbildning samt projekt med tematisk fördjupning.

Botkyrkas kulturella allemansrätt produceras och bekostas av Botkyrka kommun med stöd av Statens kulturråd/Skapande skola och Stockholms läns landsting.

Barn har rätt till kultur. Det står i FN:s barnkonvention som blir svensk lag 2020.
Stater som undertecknat konventionen ska respektera och främja barnets rätt att fullt ut delta i det kulturella och konstnärliga livet. De ska också uppmuntra tillgång till lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet. Till synes är detta självklarheter, men i praktiken är det inte alltid så enkelt. Vad menar vi egentligen med de fina och tunga formuleringarna? Hur tar vi dem med oss ut i verkligheten – till barnen? Vi ser ofta på barndom som något övergående, som en förberedelse för det riktiga livet. Men när börjar det? Ska nästan en fjärdedel av en människas liv hinna gå innan hon räknas? Barns rätt till kultur handlar om barns rätt att delta i samhället. Att få yttra sig. Att få tillgång till olika uttrycksmedel. Att bli lyssnad på och synliggjord. Att få tillgång till konst, kultur och information.